Kolob Arch, Zion National Park, Utah

Kolob Arch, Zion National Park, Utah

Kolob Arch, Zion National Park, Utah